خصوصی

ماه: دی ۱۳۹۱

۰

مأمن وفا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۴

نسیم صبح – دو اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

۴

اسیران قفس – اجرای خصوصی کسایی، شجریان و مشکاتیان

۰

کوی عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۰

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

۳

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

۰

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۰

نگار سرمست – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۴

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – یک شاخه گل

۰

نی و تنبک – اجرای خصوصی محمد موسوی و ناصر فرهنگ‌فر

۴

کلاس آموزشی شجریان و ایرج بسطامی – ماهور

۶

مجموعه آثار رادیویی محمدرضا شجریان – برگ سبز

کانال تـلـگرام خصـوصـی