خصوصی

ماه: مهر ۱۳۹۶

۲

ساز و آواز – آواز بیات اصفهان(گل‌های تازه ۱۷۷) – نادر گلچین و فرهنگ شریف

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۱۲

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

کانال تـلـگرام خصـوصـی