خصوصی

برگ سبز

۴

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۴

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۴

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

۲

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

کانال تـلـگرام خصـوصـی