خصوصی

علی‌اصغر بهاری

۴

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

۲

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۷)

۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۳)

۵

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۲)

۶

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱)

۱۱

شناسایی موسیقی ایران – کلاس درس استاد حنانه

۰

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – شجریان و گروه مجد

۳

ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی

کانال تـلـگرام خصـوصـی