خصوصی

بیاتِ زند

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۲

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۳

نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی