خصوصی

دشتی

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

۲۶

قاصدک – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و همایون شجریان

۰

ماه پنهان – داریوش رفیعی

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۰

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

۳

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی

۵

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

۷۴

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی