خصوصی

فرهنگ شریف

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

۱

عیدانه – محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف

۱۸

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

۱

به یاد دوست – اجراهای خصوصی حبیب‌الله بدیعی

۴

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

۱

آینه دار – اجرای خصوصی در شور از فرهنگ شریف

۰

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

۰

فرهنگ شریف – کنسرت ابوعطا

۴

بداهه نوازی فرهنگ شریف، کرمان، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

۱

کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف

۱

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی