خصوصی

فرهنگ شریف

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

۱

کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف

۱

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۰

شفق – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۰

شام و سحر – اجرای خصوصی سرهنگ زاده و محمودی خوانساری

۷

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

۰

محمدرضا شجریان – بخش‌‌هایی از چند کنسرت تصویری

۷

بزم خراباتیان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، شریف و یاحقی

۶

مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

کانال تـلـگرام خصـوصـی