خصوصی

فریدون حافظی

۰

گل‌های رادیو – تکنوازان ۵۴۳ – ماهور

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۶۳۱ – حافظی، ورزنده، داروغه و جهانگیر ملک

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۰

قطعاتی در شور – فریدون حافظی

کانال تـلـگرام خصـوصـی