خصوصی

حبیب‌الله بدیعی

۱

دل‌سوخته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – بیات اصفهان

۰

همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۵

دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۰

خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۲

سرشک نهان – اجرای خصوصی حبیب‌الله بدیعی، فضل‌الله توکل و جهانگیر ملک – سه‌گاه

۰

چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۴

حدیث عشق – به یاد استاد حبیب‌الله بدیعی

۲

نگاه خدا – اجرای خصوصی اکبر گلپایگانی، حبیب‌الله بدیعی و منصور صارمی

۲

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی