خصوصی

حبیب‌الله بدیعی

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

به یاد دوست – اجراهای خصوصی حبیب‌الله بدیعی

۱

ارم – اجراهای خصوصی حبیب‌الله بدیعی

۲

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳)

۵

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵)

۱

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۴)

۰

شام و سحر – اجرای خصوصی استادان سرهنگ زاده و محمودی خوانساری

۱

آتش سودا – اجرای خصوصی استادان شجریان و بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۱۳۶۵

۰

مرغ سخندان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۱

صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی

کانال تـلـگرام خصـوصـی