خصوصی

حبیب‌الله بدیعی

۱

آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۱

مرغ سخندان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۱

صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

نگار سرمست – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

چشمه‌ی خورشید – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه

۷

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

کانال تـلـگرام خصـوصـی