خصوصی

حسن ناهید

۸

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۱

لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی – دانشگاه جرج واشنگتن (تصویری و صوتی)

۱۳

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

۱۲

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۶

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

۰

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – شجریان و گروه مجد

۳

ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی

۲

جشن هنر شیراز ۵۰ – شجریان، بهاری، بیگجه‌خانی – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی