خصوصی

جهانگیر ملک

۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

۰

اسیر عشق – اجراهای خصوصی پرویز یاحقی

۳

شور – جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۵

هم‌نوازی بداهه (۲) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۱

هم‌نوازی بداهه (۱) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۰

شفق – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۰

شام و سحر – اجرای خصوصی سرهنگ زاده و محمودی خوانساری

کانال تـلـگرام خصـوصـی