خصوصی

جلیل شهناز

۲

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۲

نوای نی – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

مراسم بزرگداشت جلیل شهناز – سحنرانی و آواز محمدرضا شجریان

۰

مراسم تشییع پیکر استاد جلیل شهناز – شجریان و موسوی

۰

جشن بزرگداشت رادیو – جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و ارکستر

۶

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

۲

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

کانال تـلـگرام خصـوصـی