خصوصی

خصوصی

۰

مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

۰

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

۳

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

۲

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

۱

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و جولایی – ۲۶ تیر ۵۸

۲

سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی (سوگ بنان)

۱

آغاز کار

کانال تـلـگرام خصـوصـی