خصوصی

خصوصی

۴

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۳

خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا

۱

مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۵

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

۲

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

۵

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

۲

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

۶

سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی (سوگ بنان)

۱

آغاز کار

کانال تـلـگرام خصـوصـی