خصوصی

محمود محمودی‌خوانساری

۱

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۶

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

۰

شام و سحر – اجرای خصوصی سرهنگ زاده و محمودی خوانساری

کانال تـلـگرام خصـوصـی