خصوصی

ماهور

۷۶

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

۱۹

کلاس درس برومند با رضوی سروستانی و شجریان – ماهور

۱

ای عشق – محمدرضا لطفی – کنسرت بداهه‌نوازی کلن – دستگاه ماهور

۲

زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۰

رضوی سروستانی و جلال ذوالفنون – ماهور

۳

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۵

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی