خصوصی

محمدرضا لطفی – خصوصی

۴

یاد باد – اجرای خصوصی لطفی، فرهنگفر و شیرین‌آبادی

۰

اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

۰

نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی

۱

داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۲

زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۳

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی