خصوصی

محمدرضا شجریان – خصوصی

۳

دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۲

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

۸

لیست آثار خصوصی محمدرضا شجریان – ۱.۴

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۱

داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۱

دیده‌ی مشتاق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

۰

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

۴

مخالفت – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۱

آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر

۱

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی شجریان و بیگجه خانی

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

کانال تـلـگرام خصـوصـی