خصوصی

محمدرضا شجریان – خصوصی

۷

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۸

بهار دلکش – محمدرضا شجریان – تصویری

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

۱۹

محمدرضا شجریان – اجرایی خصوصی در میان شاگردان و دوستان – تصویری

۶

مجموعه کارهای تصویری محمدرضا شجریان در یوتیوب

۱۱

ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

۱۴

امید مراد – اجرای خصوصی شجریان ، موسوی و مشکاتیان

۲

رنج خمار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

۴

دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۳

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

۸

لیست آثار خصوصی محمدرضا شجریان – ۱.۴

۱

داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

کانال تـلـگرام خصـوصـی