خصوصی

محمدرضا شجریان – خصوصی

۴

محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و محمد موسوی – تصنیف کاروان

۲

سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۰

محمدرضا شجریان – همایش حافظ

۷

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۸

بهار دلکش – محمدرضا شجریان – تصویری

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

۱۹

محمدرضا شجریان – اجرایی خصوصی در میان شاگردان و دوستان – تصویری

۶

مجموعه کارهای تصویری محمدرضا شجریان در یوتیوب

۱۱

ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

۱۴

امید مراد – اجرای خصوصی شجریان ، موسوی و مشکاتیان

۲

رنج خمار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

کانال تـلـگرام خصـوصـی