خصوصی

محمدرضا شجریان – خصوصی

۱۴

امید مراد – اجرای خصوصی شجریان ، موسوی و مشکاتیان

۲

رنج خمار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

۴

دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۳

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

۸

لیست آثار خصوصی محمدرضا شجریان – ۱.۴

۱

داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۱

دیده‌ی مشتاق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

۰

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

۴

مخالفت – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۱

آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر

۱

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی شجریان و بیگجه خانی

کانال تـلـگرام خصـوصـی