دسته: محمدرضا شجریان – خصوصی

۴ Comments

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

 

۵ Comments

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

   

۵ Comments

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 

۶ Comments

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۴ Comments

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

   

۳ Comments

خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا

۳ Comments

مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۶ Comments

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 

۴ Comments

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

   

۵ Comments

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

 

۴ Comments

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

     

۲ Comments

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳