خصوصی

محمدرضا شجریان – تصویری

۱

بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری

۸

بهار دلکش – محمدرضا شجریان – تصویری

۱۹

محمدرضا شجریان – اجرایی خصوصی در میان شاگردان و دوستان – تصویری

۶

مجموعه کارهای تصویری محمدرضا شجریان در یوتیوب

۳۱

دو شب از کنسرت چهره به چهره ، جشن هنر شیراز سال ۵۶

۵

هنرِ می – هابیل علی‌اف، محمدرضا شجریان و همایون شجریان

۶

مراسم خاک‌سپاری علی هاشمی – شجریان

۱۸

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان

۱

بخشی از اجرای محمدرضا شجریان در خاکسپاری علی هاشمی

۰

کنسرت تصویری سرود مهر – شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان

۱

کنسرت تصویری ساز خاموش – شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان

۰

سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشکده هنر – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی