خصوصی

مرتضی محجوبی

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۱

کاروان – غلام‌حسین بنان و مرتضی محجوبی

۴

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

۷

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

کانال تـلـگرام خصـوصـی