خصوصی

ناصر فرهنگ‌فر

۱۴

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۸

چاووش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

۴

صوفی – محمدرضا لطفی

۶

آه ازین مطرب – محمدرضا لطفی

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۲

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

۷

افشار – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۴

یاد باد – اجرای خصوصی لطفی، فرهنگفر و شیرین‌آبادی

کانال تـلـگرام خصـوصـی