خصوصی

پرویز یاحقی

۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۰

اسیر عشق – اجراهای خصوصی پرویز یاحقی

۲

سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

۱

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۱۱

ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

۵

هم‌نوازی بداهه (۲) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۱

هم‌نوازی بداهه (۱) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی