خصوصی

پشنگ کامکار

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۵

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

کانال تـلـگرام خصـوصـی