خصوصی

سه‌گاه

۰

یادگار پدر – بداهه‌نوازی کمانچه غلامرضا سارنج – سه‌گاه

۱

سرشک نهان – اجرای خصوصی حبیب‌الله بدیعی، فضل‌الله توکل و جهانگیر ملک – سه‌گاه

۴

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۰

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۰

آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب

۲

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

۰

پردیس – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۲

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی