خصوصی

سه‌گاه

۱۳

خرقه‌پوشان – بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی محمدرضا لطفی

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و حدادی – کنسرت ۵ تیر ۹۱

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۴

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۱۰

بخش دیگر چشمه نوش – شجریان، لطفی و خلج

۲

چشمه‌ی خورشید – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه

۰

سه‌تار نوازی حسین علیزاده در سه‌گاه – کنسرت تصویری

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۵

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

کانال تـلـگرام خصـوصـی