خصوصی

گروه شیدا

۲

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۸

چاووش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

۹

نغمه‌ی ظفر – ناظری، لطفی و گروه شیدا

۵

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

۱

به یاد نورعلی‌خان برومند – محمدرضا لطفی و شهرام ناظری

۵

بت چین – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۳

کنسرت تصویری شهرام ناظری – شور انگیز

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی