خصوصی

شور

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۶۳۱ – حافظی، ورزنده، داروغه و جهانگیر ملک

۴

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۲

حدیث حُسن – علی‌‌اصغر شاهزیدی و شهریار فریوسفی – شور

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۴

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۳

محیر – بداهه‌نوازی سنتور، عارف شاهدنواز

۱

سلمک – بداهه‌نوازی کمانچه، آریا طبیب‌زاده

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۶

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۵ – همایون خرم و جواد معروفی

کانال تـلـگرام خصـوصـی