خصوصی

شور

۰

چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک

۱

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۷۳۹ – منصور صارمی و کامران داروغه

۲

رستخیزِ عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۰

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۶۳۱ – حافظی، ورزنده، داروغه و جهانگیر ملک

۴

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۲

حدیث حُسن – علی‌‌اصغر شاهزیدی و شهریار فریوسفی – شور

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۴

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

کانال تـلـگرام خصـوصـی