خصوصی

شور

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۴

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

۰

غوغای دل – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۳

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۵

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

۲

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

۵

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

۲

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

کانال تـلـگرام خصـوصـی