خصوصی

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

کانال تـلـگرام خصـوصـی