خصوصی

ساز و آواز

۳

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

۴

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۶) – سید جواد ذبیحی

۲

ساز و آواز – آواز بیات اصفهان(گل‌های تازه ۱۷۷) – نادر گلچین و فرهنگ شریف

۳

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۰

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۴

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

۳

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

کانال تـلـگرام خصـوصـی