برچسب: چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک