برچسب: چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا