خصوصی

ادیب خوانساری

۳

صبح قیامت – اجرای خصوصی ادیب خوانساری، همایون‌پور، صبا، کسایی و تهرانی

۰

آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی

۱

عهد و پیمان – اجرای خصوصی ادیب خوانساری و مهدی خالدی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۶

مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی

۳

درگذشت همسر استاد عبادی – استادان خوانساری، کسایی، عبادی و محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی