خصوصی

بیات زند

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۷۶

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی