خصوصی

درویش‌رضا منظمی

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۴

باغبان حرامت باد – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

۳۱

دو شب از کنسرت چهره به چهره ، جشن هنر شیراز سال ۵۶

کانال تـلـگرام خصـوصـی