خصوصی

غلام‌حسین بیگجه خانی

۳

محمدرضا شجریان در برنامه‌ی مضراب

۸

تک‌نوازی‌ها در برنامه‌ی مضراب

۱

کوی دوست – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و غلام‌حسین بیگجه‌خانی

۱

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی شجریان و بیگجه خانی

۳

تکنوازی تار – غلامحسین بیگجه خانی

۳

مستند آ.. غلامحسین

۲

جشن هنر شیراز ۵۰ – شجریان، بهاری، بیگجه‌خانی – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی