خصوصی

حسن کسایی

۰

ره عشق – اجرای خصوصی حسن کسایی و دکتر عفیفی

۳

صبح قیامت – اجرای خصوصی ادیب خوانساری، همایون‌پور، صبا، کسایی و تهرانی

۰

آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۵

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

نقش تمنا – عبدالحسین‌خان برازنده، حسن کسایی و کریم سماوی

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۰

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

کانال تـلـگرام خصـوصـی