برچسب: جلیل شهناز

۰ Comment

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

     

۴ Comments

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

     

۲ Comments

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

     

۲ Comments

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

     

۰ Comment

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۱ Comment

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

   

۲ Comments

سوخته دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۱ Comment

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک