خصوصی

جمشید عندلیبی

۱۰

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۱۸

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان

۴

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

چاوش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۴

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

۱

کنسرت تصویری پیام نسیم – استاد شجریان

۱

استاد شجریان – کنسرت تصویری یاد ایام

کانال تـلـگرام خصـوصـی