خصوصی

اشعار

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۷

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۵

کنسرت افشاری – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۷

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

۵

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

۷

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی

۲

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی