خصوصی

اشعار

۳

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۰

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۰

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

۳

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

۲

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

کانال تـلـگرام خصـوصـی