خصوصی

مرتضی اعیان

۲

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۳

سماع درد؛ روایت هوشنگ ابتهاج بر اجرای نوا

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱۵

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۴

محمدرضا شجریان – پیام نسیم اجرای لوزان سوئیس

۳

کنسرت تصویری پیام نسیم – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

کانال تـلـگرام خصـوصـی