برچسب: پرویز یاحقی

۱ Comment

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

 

۲ Comments

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

   

۰ Comment

اسیر عشق – اجراهای خصوصی پرویز یاحقی

 

۴ Comments

سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

   

۱ Comment

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

 

۲ Comments

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

 

۱۱ Comments

ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

۵ Comments

هم‌نوازی بداهه (۲) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴ Comments

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

   

۱ Comment

هم‌نوازی بداهه (۱) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

 

۰ Comment

شفق – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک