دسته: دکتر جهانبگلو

۶ Comments

اسرار خانقه و شهید عشق دو اجرای خصوصی شجریان و دکتر جهانبلگو

امروز که باران می آمد یاد آن روز بارانی پاییزی افتادم و آن محفل خصوصی شجریان با سنتور دکتر جهانبلگو...