دسته: کاظم سادات اشکوری

۰ Comment

شب دوم شب‌های شعر انستیتو گوته

شب دوم شب‌های شعر انستیتو گوته منوچهر هزارخانی راجع به ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای...