دسته: محمود مشرف‌تهرانی

۱ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هفتم

سخنرانی اسلام کاظمیه و داریوش آشوری شعرخوانی جواد مجابی، محمود مشرف‌تهرانی، علی باباچاهی و جعفر کوش‌آبادی متاسفانه فایل شعرخوانی بتول...