دسته: نعمت میرزازاده

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب دوم

منوچهر هزارخانی راجع به ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای فرهنگی آن روزگار سخن می گوید....